شرکت جم سازه شرق در سال 1383 ، با هدف مهندسی، اجرا و مدیریت طرحها و پروژه های عمرانی، تاسیس و از همان ابتدا نیل به اهدافی بلند همچون کیفیت و بهبود مستمر، سرلوحه نگرش و سیاستگذاری مدیران و کارکنان آن قرار گرفت.
به کارگیری و ایجاد اشتغال برای نیروهای متخصّص و مجرّب و ارتقای سطح علمی و مهارتی ایشان، از جمله رسالتهای مجموعه بوده که در افزایش مزیّت رقابتی شرکت و رشد شاخص های کمّی و کیفی پروژه ها، بسیار موثر بوده است.
شرکت جم سازه شرق کسب رضایت کارفرمایان و توجه به حقوق سایر ذینفعان را در رأس اهداف خود دانسته و در این راستا با بهره گیری از فن آوری های نوین در راهبری طرحها و اجرای پروژه ها و افزایش قابلیت های فنی و اجرایی، نقشی سازنده در اعتلای فرهنگ مهندسی کشور ایفا نموده است. حضور فعّال در بازارهای متعدد عرصه مهندسی و ساخت، همچون اجرای پروژه های پایین دستی نفت و گاز، پروژه های صنعتی، آموزشی، تفریحی، گردشگری و مسکونی، گواه این سیاست و بالندگی است.
امید است با تعامل و همکاری با سایر شرکتها و سازمانهای حوزه مهندسی و ساخت، در رشد، توسعه و توسعه پایدار این سرزمین کهن، سهیم و شریک باشیم.