سیستم مدیریت کیفیت

بی شک بقا، ادامه حیات و رشد و بالندگی شرکت ها، در گرو ایجاد سیستم های نوین مدیریتی و پایبندی به آنهاست. شرکت جم سازه شرق با سابقه فعالیت در مدیریت و اجرای پروژه های متعدد عمرانی همچون توسعه میادین نفتی، پروژه های صنعتی، اداری، مسکونی، آموزشی و تفریحی، اعتبار خود را مدیون به کارگیری روش‏های اجرایی کارآمد و پایبندی به تعهدات حرفه ای خویش می‏داند. اکنون با تطبیق فعالیت‏های تخصصی با استانداردهای جهانی مدیریت کیفیت ISO9001:2015، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیISO45001:2018 و مدیریت محیط زیست ISO14001:2015 خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) خود را به شرح زیر اعلام می‏دارد:

  • رشد، توسعه بومی و ملی و توسعه پایدار کشور
  • توجه و تعامل با ذینفعان
  • جلب اعتماد و رضایت کارفرمایان
  • پیشگیری از آلودگی‏های محیط زیست
  • رعایت قوانین و مقررات و سایر الزامات مرتبط با جنبه‏های منابع طبیعی، محیط زیست و
  • خطرات ایمنی و بهداشت شغلی
  • حفظ و صیانت از دارایی های مادی و معنوی فعلی
  • بکارگیری نیروی انسانی کارآمد و ارتقا سطح مهارت کارکنان از طریق آموزش‏های لازم
  • بازنگری و بهبود مستمر در فعالیت‏ها
خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه