عضویت در انجمن ها

گواهینامه عضویت انجمن شرکت‌های ساختمانی
گواهی عضویت انجمن بتن ایران
گواهی ثبت اطلاعات شغلی